Inženýrská geodezie

Inženýrská geodézie je odvětvím zeměměřictví, zabývající se přesnými pracemi ve výstavbě, v průmyslu a všude tam, kde je potřeba měření vysoké přesnosti. V oblasti inženýrské geodézie provádíme následující práce:

 • zaměření geodetických podkladů pro projekty
 • zaměření průběhu inženýrských sítí
 • stabilizace a zaměření vytyčovacích sítí
 • vytýčení a ověření prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby
 • geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby
 • sledování polohových a výškových deformací
 • geodetické práce v investiční výstavbě
 • zaměření skutečného provedení staveb
 • měření jeřábových drah a deformací
 • sledování a vyhodnocení posunů a deformací staveb, skládek, stožárů, komínů, apod.
 • funkce odpovědného geodeta v inženýrské geodézii

Katastr nemovitostí

Geometrické plány jsou listinnými podklady právních úkonů podle kterých se provádí vklad změn do katastru nemovitostí. Všechny geometrické plány podléhají ověření ze strany úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Zhotovujeme veškeré druhy geometrických plánů pro potřeby občanů, firem i organizací.

Zpracujeme geometrický plán

 • na oddělení pozemku
 • na zaměření novostavby – pro kolaudaci
 • rozestavěné stavby – pro půjčku
 • na zaměření liniové stavby
 • na vyznačení věcného břemene
 • na vytyčení vlastnických hranic pozemků apod.

Provedeme měření

 • pro porovnání skutečného stavu oplocení se stavem vlastnických hranic vedených v katastru nemovitosti
 • pro obnovu hranice pozemku