Co je to GIS?

Geografický informační systém (GIS) je chápán jako počítačový systém schopný ukládat, udržovat a využívat údaje popisující místa na zemském povrchu. Specializované aplikace GIS jsou zaměřené na menší dočasné databáze, ve kterých se klade hlavní důraz na komfortní práci s objemnými vektorovými a rastrovými soubory (katastrální mapy, ortofotomapy,..) a úzkou spolupráci s budoucím uživatelem.

K absolutní špičce mezi aplikacemi určené pro státní správu, pro firmy i organizace patří Misys
od firmy Gepro s.r.o.

Co nabízí GIS?

 • zkvalitnění, zrychlení a usnadnění rozhodovacích a řídících procesů v zájmovém území
 • zefektivnění práce při manipulaci a úkonech s prostorovými daty
 • poskytování podkladů pro správní řízení
 • modelování dějů a jevů v území
 • pasportizace – sbírání a ukládání údajů ke specifické a úzké problematice samotným uživatelem
 • prezentace výsledků operací s prostorovými daty
 • poskytování podkladů pro koncepční činnost a plánování rozvojových záměrů

Datová struktura GIS

 • prostorová rastrová data (ortofotomapy, katastrální rastrové mapy, skenovaná data …)
 • prostorová vektorová data (územní plán, inženýrské sítě, generely, pasporty …)
 • digitální model terénu (výškopis ve formě vrstevnic, profily, 3D modely, průlety …)
 • atributová data (databáze, popisy prvků, dokumenty …)

Naše služby v GIS

Naše firma v uplynulých letech rozšířila vybavení a činnost firmy tak, že Vám nyní můžeme poskytnout komplexní služby v geoinformatice od pořízení dat až po tvorbu GIS „na klíč“. U naší firmy si můžete objednat například tyto služby:

 • pořízení geodat geodeticky, fotogrametrický, nebo metodami digitální kartografie
 • zpracování studií a projektů GIS
 • návrhy datových struktur grafických i popisných dat
 • instalace, konfigurace a přizpůsobení typového software
 • řešení aplikačních nadstaveb
 • import, export a konverze geodat
 • zpracování předpisů pro tvorbu a údržbu GIS
 • školení manažerů, správců a uživatelů GIS
 • konzultační a poradenské služby
 • zpracování měřených geodat v předepsané struktuře a formátu
 • převzetí podkladů z dostupných zdrojů a jejich přepracování
 • propojení geodat s negrafickými atributy (připojení popisných údajů z databáze,které pro Vás vytvoříme)
 • topologické a věcné kontroly dat

Aplikace Misys

Základní informace o aplikaci Misys

Komplexní GIS pro potřeby měst a obcí, státní správy, správců technického vybavení a mnoha dalších. Umožňuje rozšiřování počtu uživatelů, využití různých druhů grafických i negrafických dat, rozšíření o uživatelsky specifické funkční celky, propojení s jinými negrafickými informačními systémy, postupné budování GIS, použití v prostředí internetu nebo intranetu …

Spolupracujeme s firmou GEPRO s r.o. Praha, která je autorem SW MISYS.

Základní informace o aplikaci Misys:

 • informace o majetkoprávních vztazích ve spravovaném území
 • správa obecního nemovitého majetku (pozemky, budovy, komunikace, inženýrské sítě, zeleň apod.)
 • přehled o skutečném stavu území včetně inženýrských sítí
 • letecká ortofotomapa, základní báze geografických dat
 • územní plánování rozvoje města/obce
 • podklady pro územní a stavební řízení
 • podklady pro projektování
 • daně z nemovitostí, cenová mapa
 • pozemkové úpravy
 • řešení problémů ochrany životního prostředí

Využití aplikace Misys, jako vhodné řešení pro města a obce

 • vhodný pro potřeby obcí a měst všech velikostí
 • modulární systém, který umožňuje postupné rozšiřování jak do počtu uživatelů,
  tak i množství a druhu dat
 • možnost propojení s dalšími aplikacemi – TRIADA, VITA, PVT a další …
 • ucelené řešení všech úloh státní správy a samosprávy ve městech a obcích
 • možnost internetového či intranetového používání a další …

Možnosti propojení aplikace Mysis s dalšími aplikacemi

 • základní báze geografických dat, orientační plán města …
 • evidence obyvatel
 • stavební řízení
 • evidence nemovitého obecního majetku
 • registr ekonomických subjektu
 • územní identifikace (obce, ulice, čísla orientační a popisná)
 • digitální model terénu
 • pasporty zeleně, komunikací, veřejného osvětlení apod.
 • zábory veřejných prostranství
 • a další …